Anakinra (Kineret®)

Ved planlegging av svangerskap

Anakinra (Kineret®) kan brukes frem til man blir gravid. I de tilfellene det er behov for fortsatt behandling i svangerskapet og det finnes andre medisiner med bedre erfaringsgrunnlag hos gravide, bør man skifte medisin i god tid før man blir gravid.

Bruk under svangerskap

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade ved bruk av anakinra hos gravide, men vi har fortsatt begrenset kunnskap om bruk av anakinra i svangerskapet. Mange kvinner som bruker anakinra har høy risiko for sykdomsoppbluss dersom de slutter med medisinen og ofte finnes det ikke gode alternativer. Ettersom vedvarende aktiv betennelse er uheldig for mor og foster kan det derfor være god grunn til å fortsette med anakinra i svangerskapet hos enkelte kvinner. Dersom mor får anakinra etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha levende vaksiner det første året etter fødsel. I det norske vaksinasjonsprogrammet gjelder dette bare rotavirusvaksine.

Bruk ved amming

Anakinra anbefales i utgangspunktet ikke brukt under amming grunnet begrenset kunnskap. Stor molekylstørrelse indikerer for øvrig liten overgang til morsmelk og bruk under amming på god indikasjon kan vurderes individuelt.

Bruk hos menn

Det foreligger ikke holdepunkter for fosterskade når far har brukt anakinra (Kineret®). Man kan derfor fortsette med medisinen.

Oppdatert May 2024